طرح بالبینگ عکاس

3,000 تومان

طرح بالبینگ عکاس کد ۰۱۴۲۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :۱۹cm

بالبینگ مرد سیگاری

3,000 تومان

بالبینگ مرد سیگاری کد ۰۱۲۳۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۹/۵cm

بالبینگ گلدان

5,000 تومان

بالبینگ گلدان کد ۰۱۲۲۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۰cm

بالبینگ وال

2,000 تومان

بالبینگ وال کد ۰۱۱۱۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۷cm

بالبینگ حباب

3,000 تومان

بالبینگ حباب کد ۰۱۰۹۹ فرمت DXF – CDR  براید برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm

بالبینگ خندان

5,000 تومان

بالبینگ خندان کد ۰۱۰۸۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۱cm